Indeks wskaźników

GRI:

  • 102-56

Nazwa standardu GRI Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Stopień raportowania Komentarz/miejsce w raporcie
GRI 101 Informacje podstawowe 2016 GRI 101 Informacje podstawowe
UJAWNIENIA PROFILOWE [GENERAL STANDARD DISCLOSURES]
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny Link
GRI 102-2 Główne marki, produkty lub usługi Pełny Link
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny Link

Link

GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów Pełny Link
GRI 102-5 Forma własności i forma prawna organizacji Pełny Link
GRI 102-6 Obsługiwane rynki Pełny Link
GRI 102-7 Skala działalności Pełny Link
GRI 102-8 Informacja o pracownikach Pełny Link
GRI 102-9 Łańcuch wartości Pełny Link
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Pełny
GRI 102-11 Zasada ostrożności Pełny Link
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Pełny Link
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Pełny Link
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Pełny
Etyka i uczciwość
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Pełny Link

Link

Ład organizacyjny
GRI 102-18 Struktura zarządzania Pełny Link
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Pełny Link
GRI 102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Pełny Link
GRI 102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny Link
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Pełny Link
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Pełny Link
Informacje o raporcie
GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Pełny
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu Pełny Link
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu Pełny Link
GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt Pełny
GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu Pełny
GRI 102-50 Okres raportowania Pełny Link
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu Pełny
GRI 102-52 Cykl raportowania Pełny Link
GRI 102-53 Kontakt w sprawie raportu Pełny Link
GRI 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards Pełny Link
GRI 102-55 Indeks treści GRI Pełny
GRI 102-56 Weryfikacja zewnętrzna Pełny Link

Link

UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
Aspekty ekonomiczne
Wyniki ekonomiczne
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) i podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa, inwestycje społeczne) Częściowy Link

Link

Poziomy wynagrodzeń
GRI 202 Obecność na rynku 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności Pełny Link
GRI 202-2 Procent kierownictwa wyższego szczebla zatrudnionego ze społeczności lokalnej Pełny Link
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
GRI 203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi Częściowy Link

Link

Zapobieganie korupcji
GRI 205 Zapobieganie korupcji 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 205-2 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji Pełny Link
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Pełny Link
Zachowania antykonkurencyjne
GRI 206 Zachowania antykonkurencyjne 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Pełny Link
Aspekty środowiskowe
Materiały i surowce
GRI 301 Materiały 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-2 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 301-3 Odzyskane produkty i materiały opakowaniowe Częściowy Link
Energia
GRI 302 Energia 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 302-1 Zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, do chłodzenia, pary) wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych Pełny Link
Emisje
GRI 305 Emisje 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-2 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych) Pełny Link
Odpady
GRI 306 Odpady 2020 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami Pełny Link
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 307 Zgodność z regulacjami środowiskowymi GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska  Pełny Link
Aspekty społeczne
Zatrudnienie
GRI 401 Zatrudnienie 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Pełny Link
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
GRI 402 Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 402-1 Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych Pełny Link
Szkolenia i edukacja
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników Pełny Link
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Pełny Link
GRI 404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, z podziałem na płeć oraz kategorię pracowników Pełny Link
Różnorodność i równość szans
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Pełny Link
Niedyskryminowanie
GRI 406 Niedyskryminowanie 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych Pełny Link
Wolność zrzeszania się
GRI 407 Wolność zrzeszania się 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 407-1 Zidentyfikowane zakłady i dostawcy, w których przypadku może dochodzić do naruszenia lub może występować poważne ryzyko naruszenia wolności zrzeszania się i zawierania umów zbiorowych oraz działania podjęte, aby chronić te prawa Częściowy Link
Prawa człowieka
GRI 412 Prawa człowieka 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny
GRI 412-2 Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka, które mają znaczenie dla działalności organizacji, w tym również procent przeszkolonych pracowników Pełny Link
Społeczności lokalne
GRI 413 Społeczności lokalne 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju (oceny oddziaływania na społeczności, rozwój lokalnych społeczności, konsultacje, angażowanie interesariuszy) Częściowy Link

Link

wskaźnik własny Programy i kwoty przekazywane na działania charytatywne Pełny Link
wskaźnik własny Programy i kwoty przekazywane na sponsoring Pełny Link
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów
GRI 416 Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 416-2 Przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo  Pełny Link
Marketing oraz znakowanie produktów
GRI 417 Marketing i znakowanie 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu Pełny Nie było przypadków niezgodności
Prywatność klienta
GRI 418 Prywatność klienta 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów Pełny Link
Zgodność społeczno-ekonomiczna
GRI 419 Zgodność społeczno-ekonomiczna 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Pełny Link
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Pełny Link
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Pełny Link
GRI 419-1 Nieprzestrzeganie praw i przepisów w obszarze społecznym i gospodarczym Pełny Link

Wyniki wyszukiwania