Etyka i compliance

Pracowników T-Mobile charakteryzuje uczciwość, etyczne działanie oraz odpowiedzialność osobista. Zasady etycznego postępowania w miejscu pracy wyznacza nam Code of Conduct. Reguluje on również zasady postępowania w relacjach ze wszystkimi interesariuszami.

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

 • 102-16

Code of Conduct stosowany w T-Mobile jest w pełni oparty na Pięciu Zasadach Postępowania Grupy Deutsche Telekom

 • Ład korporacyjny – przestrzeganie regulacji prawnych oraz międzynarodowych standardów.
 • Relacje w biznesie zarówno wobec sektora prywatnego jak i strefy publicznej.
 • Zapobieganie konfliktom interesów.
 • Używanie własności firmy do celów prywatnych.
 • Postępowanie z informacjami.

Od 2020 roku obowiązują w T-Mobile Polska nowe wartości firmowe

 • Bądź z klientem
 • Osiągaj cele
 • Działaj z szacunkiem
 • Jesteśmy w tym razem
 • Możesz na mnie polegać
 • Bądź ciekaw
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 205-3
 • 206-1

Zapobieganie wszelkim zjawiskom o charakterze korupcji lub konfliktu interesów stanowi ważny element naszego ładu korporacyjnego. Polityka firmy w tym zakresie została jasno sprecyzowana w regulacjach wewnętrznych spójnych z zasadami całej grupy Deutsche Telecom, przede wszystkim w Code of Conduct. Aby nie dopuścić do nadużyć dbamy o transparentność w relacjach z kontrahentami oraz edukujemy pracowników w zakresie zgodności z prawem oraz wartościami etycznymi Grupy Deutsche Telekom. Przestrzeganie przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych monitoruje Zespół Departamentu Zarządzania Zgodnością.

Dzięki takiemu podejściu, w 2020 roku nie odnotowaliśmy żadnego przypadku korupcji w naszej organizacji.

Jednocześnie przestrzegamy też wysokich standardów współpracy z w ramach naszej całej branży. W 2020 roku nie zostały naruszone w T-Mobile żadne zasady wolnej konkurencji czy praktyk monopolistycznych.

 • 205-2

Wszyscy pracownicy T-Mobile zatrudnieni na umowę o pracę oraz zarząd i kadra zarządzająca, biorą udział w szkoleniach z etyki. Zapoznają się również z obowiązującymi w firmie zasadami antykorupcyjnymi. W szkoleniach bierze udział również część pracowników zatrudnionych w oparciu o inne typy umowy. Nowi pracownicy w ramach onboardingu przechodzą obowiązkowe szkolenia dotyczące etyki i zasad antykorupcyjnych.

 • 412-2

Szkolenia w ramach obszaru Compliance uwzględniają również elementy związane z prawami człowieka w ramach zapisów dotyczących Code of Conduct. W związku z tym wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni również z zakresu przestrzegania praw człowieka. Szkolenie z Code of Conduct jest obowiązkowe w procesie onboardingu dla nowych pracowników. Dodatkowo przeprowadzane są szkolenia dedykowane dla konkretnych grup pracowników (np. Call Center, konsultanci w sklepach), które również zawierają elementy Code of Conduct. Podobnie jest z e-learningiem – co roku część pracowników przechodzi szkolenia dotyczące np. korupcji.

9 grudnia Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. W całej Grupie Deutsche Telekom z tej okazji przypominane są wartości i zasady związane z etycznym działaniem w biznesie.

Każdy pracownik czy współpracownik ma możliwość zadania pytania w  przypadku braku pewności, jak powinien postąpić w konkretnym przypadku. W tym celu działa specjalny portal doradczy Compliance Desk, który pomaga znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące wytycznych oraz sytuacji, w których pracownik nie jest pewien, jak ma się zachować bądź interpretować wewnętrzne procedury.

Pracownicy mają również możliwość zgłaszania naruszenia zasad czy niewłaściwych zachowań w firmie – również w formie anonimowej na specjalnie dedykowanej platformie. Osoby zgłaszające takie przypadki, działające w dobrej wierze i zgodnie z posiadaną wiedzą, nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji, jeżeli same nie złamały obowiązujących zasad postępowania. Zgłoszenia należy dokonać przekazując informację przełożonemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub anonimowo za pośrednictwem portalu Tip-off (Tell me!). Wszelkie zgłoszone informacje mają charakter ściśle poufny i są rozpatrywane wyłącznie przez specjalnie wyszkolonych pracowników, których obowiązuje zachowanie tajemnicy. Rozpatrywanie tego typu zgłoszeń odbywa się w sposób poufny i mający na celu zweryfikowanie sytuacji oraz zaplanowanie działań niwelujących tego typu zagrożenia w przyszłości.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 406-1

W 2020 roku zgłoszonych zostało 7 przypadków dyskryminacji wśród pracowników.

Wobec wszystkich przypadków zastosowane zostały działania zgodnie z procedurami wskazanymi w Strategii Przeciwdziałania Mobbingowi i Nierównemu Traktowaniu w T-Mobile Polska. W zależności od wyniku danego postępowania zostały wdrożone różne rozwiązania, takie jak: plany naprawcze, praca z coachem, dedykowane szkolenia. Plany naprawcze i ich efekty są weryfikowane na bieżąco zarówno przez wewnętrznego Koordynatora prowadzącego postępowania, jak również przez menadżerów, którzy również są informowani o efektach postępowania i również weryfikują oni wdrożone działania naprawcze.

Wyniki wyszukiwania